Privatumo politika

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 10 dieną.

 • Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
 • Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Sąvokos:

 • Duomenų valdytojas – Asociacija Robotiada, (toliau – asociacija), juridinio asmens kodas 305448074, buveinės adresas: Mokslininkų g. 2, Vilnius, el. paštas: info@robotiada.org
 • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis ( vyresns nei 16 metų) ar juridinis asmuo, kurio duomenis tvarko asociacija. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant asociacijos veiklą ir / arba lankantis, naudojant, naršant asociacijos interneto svetainėje www.robotiada.org (toliau – Svetainė) arba asociacijos socialiniuose tinkluose. Asociacija užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 • Sutikimas – bet koks laisva valia duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.
 • Slapukai (angl. – Cookies) – Asociacijos interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje. 

Asmens duomenų šaltiniai

 • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats – duomenų subjektas kreipiasi į asociaciją, naudojasi asociacijos teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į asociaciją prašant suteikti informaciją, prisiregistruoja svetainėje ir pan.

Slapukų naudojimas

 • Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).
 • Svetainėje naudojama „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda analizuoti, kaip naudojamasi svetaine, todėl naudojami slapukai.
 • Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo taip pat ir JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiunčiant jūsų IP adresą Google, svetainė paverčia jį anoniminiu.
 • „Google Analytics“ niekaip nesusieja Jūsų elgesio svetainėje su kitais Google duomenimis.  Plačiau apie Google privatumo politiką – https://policies.google.com/privacy?hl=en 
 • Taip pat slapukai naudojami su susirašinėjimo programa Tawk.to. Plačiau apie įskiepio renkamus duomenis ir privatumo politiką – https://www.tawk.to/privacy-policy/
 • Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus ar instrukcijų, kaip juos ištrinti, apsilankykite interneto svetainėje www.allaboutcookies.org (anglų kalba).
 • Naujienlaiškių siuntimui asociacija naudoja Mail Poet įskiepį, kuris naudoja naujienlaiškio registraciją patvirtinusių naudotojų el. paštą, vardą. Su Mail Poet privatumo politika galite susipažinti: https://automattic.com/privacy/
 • Internetiniai atsiskaitymai vykdomi per Paysera platformą. Paysera privatumo politika – https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/privatumo-politika-2020

Informacija apie duomenų subjektą

Mes tvarkome šiuos domenų subjekto duomenis:

 • Duomenų subjekto vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis;
 • Duomenų subjekto prašymą, komentarą, klausimą užpildytą svetainės formose
 • Duomenų subjekto pateiktą informaciją paskambinus, parašius trumpąją žinutę ar laišką
 • Duomenų subjekto informaciją, reikalingą asociacijos interesų gynimui teisme ar kitoje institucijoje;
 • Informaciją apie duomenų subjekto naudojamą įrenginį ir naudojimąsi svetaine.

Tikslai ir pagrindai, kuriais tvarkomi duomenų subjekto duomenys

 • Sudarant ir vykdant sutartis (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
 • Asociacijos teisėtas interesas (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
 • Duomenų subjekto sutikimo pagrindu (GDPR 6 str. 1 d. a p., Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.)

Duomenų apsauga

 • Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
 • Be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik teisėsaugos bei valstybės institucijoms bei kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Robotiada.org svetainėje.
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
 • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis.
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje.
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą.
 • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai,
 • Teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

 • Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis rašytiniu prašymu, paštu arba el. paštu info@robotiada.org

Baigiamosios nuostatos

 • Duomenų subjektas, naudodamasis Robotiada.org svetaine, bei perduodamas asociacijai asmens duomenis, patvirtina, kad: atidžiai perskaitė šią Privatumo politiką, supranta jos nuostatas, sutinka su šia Privatumo politika ir sutinka jos laikytis.
 • Duomenų subjektas, pildydamas arba keisdamas apie save duomenis svetainės sukurtoje paskyroje privalo pateikti tik teisingus duomenis ir registruotis tik jei yra vyresnis nei 16 metų.
 • Asociacija turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai paskelbdama svetainės naujienose. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.